• فا
  • 021-58123000
  • جستجو
  • سه شنبه 8 فروردین 1402 06:21

مطالعات کاربردی

تعداد بازدید : 630
تاریخ و ساعت انتشار : شنبه 3 دی 1401 10:50

سنجش رضایت مندی اعضاء ایثارگری نسبت به کیفیت خدمات دهی صندوق قرض الحسنه شاهد - پیمایش سال 1401

چکیده
پژوهش حاضر درصدد سنجش رضایت مندی اعضاء ایثارگری نسبت به کیفیت خدمات دهی صندوق قرض الحسنه شاهد براساس مدل نظری سراکوآل بوده است. با کاربرد راهبرد پژوهش کمی و از نوع مطالعات پیمایشی داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته 31 سئوالی(22 سئوال اصلی و 9 سئوال برای ویژگی های جمعیتی) از روی382 نفر از اعضاء ایثارگری صندوق قرض الحسنه شاهد در32 منطقه خدمتی که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و شارپ(با سطح خطای 0.05، سطح اطمینان 95 درصد و با p و q برابر با 0.5) و نیز روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید. به منظور اعتبارسنجی ابزار از اعتبار محتوایی صوری کیفی و برای پایایی سنجی از روش همسازی درونی گویه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ کل ابزار برابر با 0.960 بوده است. داده های پژوهش در دو بخش تحلیل توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش در بخش تحلیل توصیفی نشان داده است که متغیر میزان رضایت مندی اعضاء ایثارگری نسبت به کیفیت خدمات دهی صندوق قرض الحسنه شاهد با میانگین86.07 (و با خط برش66) بالای خط برش(میانگین آزمون) و در سطح مطلوبی قرار دارد. از سوی دیگر، یافته های حاصل از تحلیل استنباطی و از نوع تحلیل مقایسه ای نشان داده است که میزان رضایت مندی اعضاء ایثارگری نسبت به کیفیت خدمات دهی صندوق قرض الحسنه شاهد در سطح مطلوبی به نفع طبقات زیاد و خیلی زیاد می باشد (P<0/01). از سوی دیگر، بین میزان رضایت مندی اعضاء نسبت به کیفیت خدمات دهی صندوق قرض الحسنه شاهد بر حسب ویژگی های جمعیتی: سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، میزان درآمد تفاوت معناداری مشاهده نشده است(P>0/05). ولیکن بین میزان رضایت مندی اعضاء نسبت به کیفیت خدمات دهی صندوق قرض الحسنه شاهد بر حسب ویژگی های جمعیتی: میزان تحصیلات و محل سکونت تفاوت معناداری به ترتیب در سطح خطای 0.05 و 0.01 مشاهده شده است (P<0/01) و(P<0/05). در نهایت نتایج استنباطی پژوهش حاضر در ذیل مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل بازتولید شده رضایت مندی اعضا نسبت به کیفیت خدمات دهی صندوق قرض الحسنه شاهد از برازش(مطلوبیت) و هماهنگی لازم با مدل نظری پژوهش برخوردار می باشد.
واژگان کلیدی: رضایت مندی، عوامل محسوس، قابل اعتماد بودن، پاسخگويي، اطمينان و تضمين و همدلي، اعضاء ایثارگری.

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب