• 021-58123000
 • جستجو
 • شنبه 23 تیر 1403 12:37
تعداد بازدید : 23759
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 10 شهریور 1399 08:37

شرایط عضویت در صندوق

شرایط عضویت در صندوق قرض الحسنه شاهد...
 1. داشتن پرونده مفتوحه نزد بنیاد شهید.
 2. برقراری حقوق ماهیانه توسط بنیاد شهید.
 3. تکمیل و تایید فرم عضویت(فرم شماره 101)

تبصره : هرعضو صرف نظراز تعدد وابستگی به گروه هاي شاهد وایثارگر، صرفاٌ میتواند داراي یک حساب عضویت نزد صندوق باشند. تعدد پرونده در بنیادشهید تحت هرعنوان ، شرط پرداخت تعدد اعطاء وام به عضو نمی باشد .

 1. ارائه تعهدنامه و مجوز کتبی مبنی بر کسر مبلغ حق عضویت هیئت مدیره براساس مصوبات هیئت مدیره از محل حقوق و سایر دریافتی های متعلقه که عضو بصورت ماهیانه از بنیاد شهید و سایر سازمان ها دریافت می نماید.
 2. تامین حداقل حق عضویت برای دریافت وام از محل کسورات واریزی توسط بنیاد شهید به حساب صندوق
 3.  تعهد کتبی مبنی براجازه برداشت اولین مابه التفاوت  افزایش حقوق سالیانه و واریز به حساب عضو نزد صندوق 
 4. موافقت کتبی با اعطای وکالت تام الاختیار به صندوق جهت کسر کسورات وام و حق عضویت ماهیانه
 5. پذیرش کتبی و رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری درصندوق
 6. تعهد حقوق بگیران موقت  به معرفی یک نفر ضامن حقوق بگیر دائم از بنیاد شهید که دارای عضویت در صندوق باشد و یا یک نفر ضامن حقوق بگیر رسمی از سایر سازمان ها و دوایر دولتی با ارائه نامه کسر از حقوق. بدیهی است در جریان پرداخت وام، تایید ضمانت منوط به اخذ استعلام از سازمان مربوطه خواهد بود.
 7. پذیرش سایر شرایط عضویت مندرج در فرم عضویت
 8. تعهد و تقبل بی قید و شرط تعهدات حقوق بگیر قبلی در زمان انتقال حقوق به عضو جدید
 9. در صورت مراجعه نمایندگان قانونی یا قضایی(ولی عضو صغر سن، معلول و محجور) رعایت موارد به شح ذیل الذکر الزامی می باشد:
 • اگر شخص ولی قهری باشد(پدر یا جد پدری) ارائه اصل شناسنامه ولی و مولی علیه به علاوه تصویر مصدق الزامی می باشد.
 • اگر شخص قیم باشد اصل برگ سرپرستی و مجوز دادسرای مربوطه یا تجویز صدور اختیارات توسسط دادستان صالح مورد نیاز است.
آمار چارت

 • جدیدترین ها
 • پربازدید ها
 • استان ها
آرشیو مطالب

تسهیلات ارائه شده توسط صندوق قرض الحسنه شاهد

1403
مبلغ تسهیلات : 16256751723000 ریال
تعداد تسهیلات : 21150
1402
مبلغ تسهیلات : 49437150440000 ریال
تعداد تسهیلات : 85819
1401
مبلغ تسهیلات : 35703972399338 ریال
تعداد تسهیلات : 87853
1400
مبلغ تسهیلات : 25912412135509 ریال
تعداد تسهیلات : 90161
تعداد تسهیلات بانک عامل : 855
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 159920000000 ریال
1399
مبلغ تسهیلات : 22805875809000 ریال
تعداد تسهیلات : 133572
تعداد تسهیلات بانک عامل : 1555
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 239370000000 ریال
1398
مبلغ تسهیلات : 16640343000000 ریال
تعداد تسهیلات : 92832
تعداد تسهیلات بانک عامل : 343
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 60000000000 ریال
1397
مبلغ تسهیلات : 13594339000000 ریال
تعداد تسهیلات : 116711
1396
مبلغ تسهیلات : 13150396000000 ریال
تعداد تسهیلات : 117515
1395
مبلغ تسهیلات : 14058531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 128607
1394
مبلغ تسهیلات : 10572531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 114697
1393
مبلغ تسهیلات : 8563555000000 ریال
تعداد تسهیلات : 133810
1392
مبلغ تسهیلات : 5972388000000 ریال
تعداد تسهیلات : 143731
1391
مبلغ تسهیلات : 4914459000000 ریال
تعداد تسهیلات : 142821
1390
مبلغ تسهیلات : 4713060000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1389
مبلغ تسهیلات : 4264393000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1388
مبلغ تسهیلات : 3472955000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102116
1387
مبلغ تسهیلات : 2691653000000 ریال
تعداد تسهیلات : 113336
1386
مبلغ تسهیلات : 2091523000000 ریال
تعداد تسهیلات : 109420
1385
مبلغ تسهیلات : 1450840000000 ریال
تعداد تسهیلات : 115942
1384
مبلغ تسهیلات : 827974000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75207
1383
مبلغ تسهیلات : 710599000000 ریال
تعداد تسهیلات : 77202
1382
مبلغ تسهیلات : 568408000000 ریال
تعداد تسهیلات : 40084
1381
مبلغ تسهیلات : 283075000000 ریال
تعداد تسهیلات : 65905
1380
مبلغ تسهیلات : 329605000000 ریال
تعداد تسهیلات : 91782
1379
مبلغ تسهیلات : 210461000000 ریال
تعداد تسهیلات : 85084
1378
مبلغ تسهیلات : 154764000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75345
1377
مبلغ تسهیلات : 132910000000 ریال
تعداد تسهیلات : 68723
1376
مبلغ تسهیلات : 70400000000 ریال
تعداد تسهیلات : 50101
1375
مبلغ تسهیلات : 61146000000 ریال
تعداد تسهیلات : 82372
49437150440000 143731 239370000000 1555