• فا
 • 021-58123000
 • جستجو
 • سه شنبه 8 فروردین 1402 06:33
تعداد بازدید : 14690
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 10 شهریور 1399 08:37

شرایط عضویت در صندوق

شرایط عضویت در صندوق قرض الحسنه شاهد...
 1. داشتن پرونده مفتوحه نزد بنیاد شهید.
 2. برقراری حقوق ماهیانه توسط بنیاد شهید.
 3. تکمیل و تایید فرم عضویت(فرم شماره 101)

تبصره : هرعضو صرف نظراز تعدد وابستگی به گروه هاي شاهد وایثارگر، صرفاٌ میتواند داراي یک حساب عضویت نزد صندوق باشند. تعدد پرونده در بنیادشهید تحت هرعنوان ، شرط پرداخت تعدد اعطاء وام به عضو نمی باشد .

 1. ارائه تعهدنامه و مجوز کتبی مبنی بر کسر مبلغ حق عضویت هیئت مدیره براساس مصوبات هیئت مدیره از محل حقوق و سایر دریافتی های متعلقه که عضو بصورت ماهیانه از بنیاد شهید و سایر سازمان ها دریافت می نماید.
 2. تامین حداقل حق عضویت برای دریافت وام از محل کسورات واریزی توسط بنیاد شهید به حساب صندوق
 3.  تعهد کتبی مبنی براجازه برداشت اولین مابه التفاوت  افزایش حقوق سالیانه و واریز به حساب عضو نزد صندوق 
 4. موافقت کتبی با اعطای وکالت تام الاختیار به صندوق جهت کسر کسورات وام و حق عضویت ماهیانه
 5. پذیرش کتبی و رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری درصندوق
 6. تعهد حقوق بگیران موقت  به معرفی یک نفر ضامن حقوق بگیر دائم از بنیاد شهید که دارای عضویت در صندوق باشد و یا یک نفر ضامن حقوق بگیر رسمی از سایر سازمان ها و دوایر دولتی با ارائه نامه کسر از حقوق. بدیهی است در جریان پرداخت وام، تایید ضمانت منوط به اخذ استعلام از سازمان مربوطه خواهد بود.
 7. پذیرش سایر شرایط عضویت مندرج در فرم عضویت
 8. تعهد و تقبل بی قید و شرط تعهدات حقوق بگیر قبلی در زمان انتقال حقوق به عضو جدید
 9. در صورت مراجعه نمایندگان قانونی یا قضایی(ولی عضو صغر سن، معلول و محجور) رعایت موارد به شح ذیل الذکر الزامی می باشد:
 • اگر شخص ولی قهری باشد(پدر یا جد پدری) ارائه اصل شناسنامه ولی و مولی علیه به علاوه تصویر مصدق الزامی می باشد.
 • اگر شخص قیم باشد اصل برگ سرپرستی و مجوز دادسرای مربوطه یا تجویز صدور اختیارات توسسط دادستان صالح مورد نیاز است.

 • جدیدترین ها
 • پربازدید ها
 • استان ها
آرشیو مطالب